بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
 قیمت ارز و سکه در بازار

دوشنبه, 27 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4186 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 14 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

یکشنبه, 26 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4199 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 12 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

شنبه, 25 آذر 1396 - 10:02

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4211 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 8 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

پنج شنبه, 23 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4219 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 1 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

چهارشنبه, 22 آذر 1396 - 10:19

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4220 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 9 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

سه شنبه, 21 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4211 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 6 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

دوشنبه, 20 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4217 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 17 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

شنبه, 18 آذر 1396 - 10:24

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4195 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 7 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

پنج شنبه, 16 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4202 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 24 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

سه شنبه, 14 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4178 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 25 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

دوشنبه, 13 آذر 1396 - 09:51

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4152 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 8 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

یکشنبه, 12 آذر 1396 - 10:30

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4144 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 5 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

شنبه, 11 آذر 1396 - 10:05

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4139 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 6 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

پنج شنبه, 09 آذر 1396 - 10:06

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4145 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 25 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

چهارشنبه, 08 آذر 1396 - 10:10

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4120 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 2 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

سه شنبه, 07 آذر 1396 - 10:05

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4118 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 9 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

یکشنبه, 05 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4127 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 183 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
 قیمت ارز و سکه در بازار

شنبه, 04 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4124 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 18 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

پنج شنبه, 02 آذر 1396 - 10:15

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4106 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 13 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت ارز و سکه در بازار

چهارشنبه, 01 آذر 1396 - 10:00

قیمت ارز و سکه در بازار

نرخ ارز در بازار تهران دیروز با نوساناتی روبرو بود. به گزارش «فرصت امروز» متوسط قیمت دلار دیروز در بازار به 4093 تومان رسید. تغییر نرخ دلار نسبت به روز گذشته 4 تومان بود. سکه نیز در بازار تهران یک...
قیمت دلار و سکه در بازار

سه شنبه, 30 آبان 1396 - 10:00

قیمت دلار و سکه در بازار

به گزارش «فرصت امروز» قیمت سکه طلا و قیمت دلار در بازار تهران و نیم سکه،به ترتیب در بازار سکه امامی با قیمت یک میلیون و 351 هزار تومان، نیم سکه 714 هزار تومان، ربع سکه 399 هزار و 700 تومان و سکه یک گرمی 261...
نزول قیمت سکه در بازار / سرانجام کمر قیمت دلار شکست

پنج شنبه, 25 آبان 1396 - 10:00

نزول قیمت سکه در بازار / سرانجام کمر قیمت دلار شکست

روز چهارشنبه قیمت سکه طلا و قیمت دلار در بازار تهران کاهش یافت.به گزارش «فرصت امروز» قیمت سکه روز چهارشنبه در بازار تهران هزار و 500 تومان کاهش یافت. این در شرایطی است که نیم سکه نیز با افزایش 3 هزار...
نوسانات در بازار سکه و ارز

چهارشنبه, 24 آبان 1396 - 10:15

نوسانات در بازار سکه و ارز

روز سه شنبه سکه تمام بهار آزادی با قیمت یک میلیون و 314 هزار تومان در بازار عرضه شد. به گزارش «فرصت امروز» بازار سکه در سومین روز هفته با نوسانات اندکی رو به رو شد؛ چنانچه سکه امامی به قیمت یک میلیون و...
 نوسانات اندک در بازار سکه و ارز

سه شنبه, 23 آبان 1396 - 10:10

نوسانات اندک در بازار سکه و ارز

روز یکشنبه سکه تمام بهار آزادی با قیمت یک میلیون و 305 هزار تومان در بازار عرضه شد. به گزارش «فرصت امروز» بازار سکه در دومین روز هفته با نوسانات اندکی رو به رو شد؛ چنانچه سکه امامی به قیمت یک میلیون و...
نوسانات اندک در بازار سکه و ارز

دوشنبه, 22 آبان 1396 - 10:05

نوسانات اندک در بازار سکه و ارز

روز یکشنبه سکه تمام بهار آزادی مشابه روز گذشته با قیمت یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان در بازار عرضه شد. به گزارش «فرصت امروز» بازار سکه در دومین روز هفته با نوسانات اندکی رو به رو شد؛ چنانچه سکه امامی با...
دلار ۴ هزار و ۷4 تومان / افزایش ادامه دار قیمت سکه

شنبه, 20 آبان 1396 - 10:00

دلار ۴ هزار و ۷4 تومان / افزایش ادامه دار قیمت سکه

سکه تمام بهار آزادی به قیمت یک میلیون و ۲91 هزار تومان رسید.به گزارش «فرصت امروز» بازار سکه با روندی افزایشی رو به رو شد؛ چنانچه قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش قابل توجه نسبت به روز گذشته به قیمت...
دلار ۴ هزار و ۷۵ تومان / افزایش ادامه دار قیمت سکه

چهارشنبه, 17 آبان 1396 - 10:29

دلار ۴ هزار و ۷۵ تومان / افزایش ادامه دار قیمت سکه

روز سه شنبه سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۸ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسید. به گزارش «فرصت امروز» بازار سکه در چهارمین روز هفته با روندی افزایشی رو به رو شد؛...
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

روابط عمومی : 88938410-021

[email protected]

شبکه های اجتماعی فرصت امروز