بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت دلار 3,913 تومان

سه شنبه, 16 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,913 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,913 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,136,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,212 تومان و هر پوند نیز 4,920 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 597,000 تومان و هر ربع سکه 316,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی193,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,526 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,926 تومان

دوشنبه, 15 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,926 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,926 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,137,600 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,228 تومان و هر پوند نیز 4,965 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 599,000 تومان و هر ربع سکه 314,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی192,000تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,241تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,834 تومان

یکشنبه, 14 آذر 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,834 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,834 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,124,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,151 تومان و هر پوند نیز 4,863 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 580,000 تومان و هر ربع سکه 305.000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی188,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 111,995 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,824 تومان

شنبه, 13 آذر 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,824 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,824 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,115,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,146 تومان و هر پوند نیز 4,873 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 578,000 تومان و هر ربع سکه 303,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی188,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار هم 110,850 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,763 تومان

یکشنبه, 07 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,763 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,763 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,105,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,076 تومان و هر پوند نیز 4,759 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 561,000 تومان و هر ربع سکه 297,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی186,000 تومان خرید و فروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,312 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,733 تومان

شنبه, 06 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,733 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,733 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,107,900 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,035 تومان و هر پوند نیز 4,709 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 560,000 تومان و هر ربع سکه 295,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 186,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,012 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,738 تومان

پنج شنبه, 04 آذر 1395 - 13:00

قیمت دلار 3,738 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,738تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,116,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,005 تومان و هر پوند نیز 4,070تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 556,000تومان و  هر ربع سکه 296000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 184,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18عیار 111,119 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,681 تومان

سه شنبه, 02 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,681 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,681تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,101,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,956 تومان و هر پوند نیز 4,603 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 558,000 تومان و هر ربع سکه 297.000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 184,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,127 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,680 تومان

دوشنبه, 01 آذر 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,680 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,680تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,100,300 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,995 تومان و هر پوند نیز 4,595تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 554,000تومان و هر ربع سکه 294000هزارتومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 185,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 109,712تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,696 تومان

شنبه, 29 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,696 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,696 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,108,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,998 تومان و هر پوند نیز 4,640 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 561,000 تومان و هر ربع سکه 295,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,427 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,681 تومان

پنج شنبه, 27 آبان 1395 - 12:20

قیمت دلار 3,681 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,681 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,109,600 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,991 تومان و هر پوند نیز 4,633 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 561,000 تومان و هر ربع سکه 294.000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 184,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,612 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,672 تومان

چهارشنبه, 26 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,672 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,672تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,111,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,997 تومان و هر پوند نیز 4,611 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 561,000 تومان و هر ربع سکه 295.000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 111,280تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,666 تومان

سه شنبه, 25 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,666 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,666 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,111,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,991 تومان و هر پوند نیز 4,605 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 559,000 تومان و هر ربع سکه 294,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 184,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,888 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,653 تومان

دوشنبه, 24 آبان 1395 - 10:40

قیمت دلار 3,653 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,653 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,107,500 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,000 تومان و هر پوند نیز4,611 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 559,000 تومان و هر ربع سکه 294,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار110,646 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,658 تومان

یکشنبه, 23 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,658 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,658 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,095,300 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,998 تومان و هر پوند نیز 4,615 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 562,000 تومان و هر ربع سکه 295000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 185,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 110,358 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,654 تومان

شنبه, 22 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,654 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,654 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,123,200 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,043 تومان و هر پوند نیز 4,563 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 569,000 تومان و هر ربع سکه 299000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 188,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,010 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,655 تومان

پنج شنبه, 20 آبان 1395 - 13:20

قیمت دلار 3,655 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,655 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,134,000 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,084 تومان و هر پوند نیز 4,570 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 570,000 تومان و هر ربع سکه 300,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 190,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 114,509 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,632 تومان

چهارشنبه, 19 آبان 1395 - 11:00

قیمت دلار 3,632 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,632 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,118,700 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,042 تومان و هر پوند نیز 4,540 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 562,000 تومان و هر ربع سکه 296000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,010 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,624 تومان

سه شنبه, 18 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,624 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,624تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,115,700تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,029 تومان و هر پوند نیز 4,530تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 562,000تومان و هر ربع سکه 296,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 187,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 112,872تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,627 تومان

دوشنبه, 17 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,627 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,627تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,126,900تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,035 تومان و هر پوند نیز 4,541تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 565,000تومان و هر ربع سکه 300.000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 186,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 114,371تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,624 تومان

یکشنبه, 16 آبان 1395 - 10:40

قیمت دلار3,624 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,624 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,123,300 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد4,029 تومان و هر پوند نیز4,528 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 564,000 تومان و هر ربع سکه300,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی186,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار113,794 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,622 تومان

شنبه, 15 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,622 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,622 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,122,900 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,022 تومان و هر پوند نیز 4,474تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 562,000تومان و هر ربع سکه 298000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 187,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 113,425تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,623 تومان

پنج شنبه, 13 آبان 1395 - 13:00

قیمت دلار 3,623 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,623 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,125,100 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 4,016 تومان و هر پوند نیز 4,458 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 563,000 تومان و هر ربع سکه 298.000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی188,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار137,940 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,628

چهارشنبه, 12 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار3,628

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دلار آمریکا را 3,628 تومان و هر قطعه تمام بهار سکه آزادی طرح جدید را 111,490 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,996 تومان و هر پوند نیز 4,458 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 560,000 تومان و هر ربع سکه 297,000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 187,000خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار 11,2664تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,627 تومان

سه شنبه, 11 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,627 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,627تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,114,000تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد3,983 تومان و هر پوند نیز4,440تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 556,000تومان و هر ربع سکه297,000تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی185,000تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18عیار110,958تومان قیمت خورد.
قیمت دلار3,618 تومان

دوشنبه, 10 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار3,618 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,618 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را1,114,200 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,977 تومان و هر پوند نیز 4,436 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 559,000 تومان و هر ربع سکه295,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار111,903 تومان قیمت خورد.
قیمت دلار 3,618 تومان

یکشنبه, 09 آبان 1395 - 10:30

قیمت دلار 3,618 تومان

صرافان بازار ارز و طلا نرخ هر دلار آمریکا را 3,618 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1,110,800 تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 3,986 تومان و هر پوند نیز 4,435 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 560,000 تومان و هر ربع سکه 297,000هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 187,000 تومان خریدوفروش شد و هر گرم طلای 18 عیار111,534 تومان قیمت خورد.
[12 3 4 5  >>  

روزنامه صبح فردا را ، امشب بخوانید

  • بیش از 650 شماره روزنامه (PDF) را دانلود کنید
  • اطلاعات کسب و کار خود را در نیازمندی های نما به ثبت برسانید
  • در خبرنامه روزنامه فرصت امروز عضو شوید
مشترک آنلاین روزنامه شوید >