بازار سکه و طلا و ارز

> گزارش تحلیلی مختصر به همراه آخرین قیمت ارزهای عمده، طلا و سکه در بازار تهران به صورت روزانه در این بخش ارائه می‌شوند.
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/28

دوشنبه, 28 اسفند 1396 - 13:52

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/28

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴773 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 605 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/27

یکشنبه, 27 اسفند 1396 - 13:52

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/27

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴764 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 620 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/26

شنبه, 26 اسفند 1396 - 13:52

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/26

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴779 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 630 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/24

پنج شنبه, 24 اسفند 1396 - 14:36

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/24

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴779 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 640 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/23

چهارشنبه, 23 اسفند 1396 - 14:01

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/23

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴804 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 650 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/22

سه شنبه, 22 اسفند 1396 - 13:48

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/22

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴779 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 615 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/21

دوشنبه, 21 اسفند 1396 - 14:18

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/21

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴800 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 594 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/20

یکشنبه, 20 اسفند 1396 - 14:19

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/20

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴499 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/19

شنبه, 19 اسفند 1396 - 14:16

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/19

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴499 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 593 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/17

پنج شنبه, 17 اسفند 1396 - 13:59

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/17

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴497 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/16

چهارشنبه, 16 اسفند 1396 - 14:10

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/16

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴498 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/15

سه شنبه, 15 اسفند 1396 - 14:21

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/15

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴484 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 580 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/14

دوشنبه, 14 اسفند 1396 - 14:27

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/14

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴464 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 590 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/13

یکشنبه, 13 اسفند 1396 - 14:06

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/13

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴461 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 586 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/12

شنبه, 12 اسفند 1396 - 14:14

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/12

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴460 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 575 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/10

پنج شنبه, 10 اسفند 1396 - 15:27

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/10

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴464 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 557 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/09

چهارشنبه, 09 اسفند 1396 - 14:22

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/09

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴467 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 545 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/08

سه شنبه, 08 اسفند 1396 - 14:04

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/08

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴470 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 535 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/07

دوشنبه, 07 اسفند 1396 - 14:09

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/07

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴476 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 545 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/06

یکشنبه, 06 اسفند 1396 - 14:03

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/06

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴477 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 530 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/05

شنبه, 05 اسفند 1396 - 14:20

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/05

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴480 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 525 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/03

پنج شنبه, 03 اسفند 1396 - 14:34

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/03

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴500 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 448 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/02

چهارشنبه, 02 اسفند 1396 - 14:31

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/12/02

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴530 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 460 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/30

دوشنبه, 30 بهمن 1396 - 14:20

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/30

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴560 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 475 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/29

یکشنبه, 29 بهمن 1396 - 14:20

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/29

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴620 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 485 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/28

شنبه, 28 بهمن 1396 - 13:58

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/28

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴650 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 546 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
 قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/26

پنج شنبه, 26 بهمن 1396 - 14:23

قیمت ارز و سکه در بازار 1396/11/26

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، نرخ دلار آمریکا ۴839 تومان رسید و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید( تصویر امام ره ) نیز، یک میلیون و 540 هزار تومان اعلام شد. به گزارش فرصت امروز،در جریان...
[12 3 4 5  >>  


عضویت در خبرنامه فرصت امروز

با عضویت در این خبرنامه از آخرین مطالب روزنامه مطلع خواهید شد.

Please wait

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی