جوزف مک كلندون

جوزف مک كلندون

موفقيت خود را با موفقيت ديگران پيوند دهيد تا آنان شما را به جلو برانند و موجب حداكثر پيشرفت شما شوند.