جیم کرامر

جیم کرامر

تا زمانی که از بازی سرمایه گذاری لذت می برید و تکالیف تان را انجام می دهید، در بازی هستید. به همین خاطر است که من نمایش را این چنین سرگرم کننده می کنم. چون اگر علاقه ای نداشته باشید، یا فرصت را از دست می دهید یا پول تان را.