بابی آنسر

بابی آنسر

آرزو راز موفقيت در هر كارى است؛ نه تحصيلات، نه استعدادهاى مادرزادى، فقط آرزو.